• Наша школа

 • Савремено опремљене учионице

 • Кабинет информатике

 • Савремена настава

 • То смо ми

ОШ "Надежда Петровић"

Нови Београд, Луја Адамича 4, тел: 26 01 295

Завршни испит

Отворена врата

door 01

Уџбеници за 2022/2023 годину

book page turn 03

Професионална орјентација

zupcanik

Јеловник у боравку

giphy

Škola bez nasilja

unicef. . .

Prijava korisnika

Samo za registrovane korisnike

Sada na sajtu

Ko je na mreži: 198 gostiju i nema prijavljenih članova

Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

TIM ZA ZAŠTITU DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

 

 

 ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У НАШОЈ  ШКОЛИ

 

 • МЕЂУСОБНО СЕ ПОШТУЈЕМО, УВАЖАВАМО И АКТИВНО САРАЂУЈЕМО
 • ОДГОВОРНО ИСПУЊАВАМО ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
 • У ШКОЛУ ДОЛАЗИМО 15 МИН ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
 • ПОШТУЈЕМО ШКОЛСКО ЗВОНО И РАСПОРЕД ЧАСОВА
 • МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ НЕ КОРИСТИМО ЗА ВРЕМЕ ЧАСА
 • ЈЕДИНСТВЕНО И ЕФИКАСНО ДЕЛУЈЕМО ПРИДРЖАВАЈУЋИ СЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 OБАВЕЗЕ И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ

 

 1. УЧЕНИЦИ/ЦЕ РЕДОВНО ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ 10 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА НАСТАВЕ
 2. НЕ ОМЕТАЈУ ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ И НЕ НАПУШТАЈУ ЧАС БЕЗ ОДОБРЕЊА НАСТАВНИКА
 3. ПРЕМА СВАКОМЕ СЕ ОДНОСЕ СА ПОШТОВАЊЕМ
 4. УЧЕНИЦИ/ЦЕ СЕ ДРУЖЕ И ИГРАЈУ БЕЗ НАСИЉА
 5. НЕСПОРАЗУМЕ РЕШАВАЈУ РАЗГОВОРОМ
 6. УЧЕНИЦИ/ЦЕ ЧУВАЈУ ИМОВИНУ И ЧИСТОЋУ ШКОЛЕ
 7. МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ ИСКЉУЧУЈУ И НЕ КОРИСТЕ НА ЧАСУ
 8. УЕЧНИЦИ/ЦЕ  ХОДНИЦИМА ХОДАЈУ, НЕ ТРЧЕ
 9. У ШКОЛУ УЧЕНИЦИ/ЦЕ ДОЛАЗЕ УРЕДНО И ПРИКЛАДНО ОДЕВЕНИ
 10. УЧЕНИЦИ/ЦЕ СЕ ОДГОВОРНО ПОНАШАЈУ У ОДНОСУ НА СВОЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 1. РОДИТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА СВОЈЕ ДЕТЕ РЕДОВНО ШАЉЕ У ШКОЛУ
 2. ДУЖАН ЈЕ ДА ПРАТИ ПОНАШАЊЕ, УЧЕЊЕ И УСПЕХ  СВОГ ДЕТЕТА, ТОКОМ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, ПОШТУЈУЋИ РАДНО ВРЕМЕ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
 3. ДА РЕДОВНО ДОЛАЗИ НА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ И АКТИВНО УЧЕСТВУЈЕ У ЊИМА
 4. ДА ПОСЕБНО САРАЂУЈЕ С ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНОМ
 5. ДА УЧЕСТВУЈЕ У РЕШАВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПОШТУЈУЋИ РЕДОСЛЕД ОБРАЋАЊА:

-РАЗРЕДНИ СТАРЕШНИНА

-ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

-ПЕДАГОГ

-ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 1. ДА ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА ИЗНОСИ АРГУМЕНТОВАНО И УЉУДНО

       7.РОДИТЕЉ ТРЕБА ДА СЕ ПРИДРЖАВА ТЕРМИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ      РАЗГОВОРЕ

 1. РОДИТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА ИСПУЊАВА ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ШКОЛИ

       9.РОДИТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПРИ УЛАСКУ У ШКОЛУ ЈАВИ ДЕЖУРНОМ УЧЕНИКУ/ЦИ, НАСТАВНИККУ/ЦИ ИЛИ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ – КО ШТА РАДИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ И СУЗБИЈАЊУ НАСИЉА У ШКОЛИ

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА/ЦА ОД НАСИЉА

 • - ПЛАНИРА, ОРГАНИЗУЈЕ И УПРАВЉА АКТИВНОСТИМА У ШКОЛИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА
 • - РЕАГУЈЕ КАДА ПРИМЕТИ ДА ПОСТОЈИ ОДСТУПАЊЕ ОД ДОГОВОРЕНИХ ПРИНЦИПА И ПОЛИТИКЕ ШКОЛЕ У САРАДЊИ СА УПРАВНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
 • - КОНТИНУИРАНО ПРАТИ И АНАЛИЗИРА СИТУАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ УЧЕСТАЛОСТИ И ПРИСУСТВА НАСИЉА У САРАДЊИ СА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ШКОЛИ

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК

-ДЕЖУРА У СКЛАДУ СА РАСПОРЕДОМ ДЕЖУРСТВА

-ПРАТИ,  УОЧАВА И ПРИЈАВЉУЈЕ СЛУЧАЈ НАСИЉА ГЛАВНОМ ДЕЖУРНОМ НАСТАВНИКУ

- ПОКРЕЋЕ ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА/ЦЕ РЕАГУЈЕ ОДМАХ У СЛУЧАЈУ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА, КОРИСТЕЋИ НЕКУ ОД СТРАТЕГИЈА ПРЕКИДА

-ОБАВЕШТАВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ О СЛУЧАЈУ

-ЕВИДЕНТИРА СЛУЧАЈ У САРАДЊИ СА ГЛАВНИМ ДЕЖУРНИМ

-САРАЂУЈЕ СА  СА ТИМОМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА

-УОЧАВА СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЛОГ ПОНАШАЊА У ОДЕЉЕЊУ И ОДМАХ РЕАГУЈЕ

-ИНФОРМИШЕ УЧЕНИКЕ/ЦЕ О СТРАТЕГИЈАМА НЕНАСИЛНОГ ПОНАШАЊА И КОМУНИКАЦИЈЕ

-УПОЗНАЈЕ УЧЕНИКЕ/ЦЕ СА ЗАШТИТНОМ УНУТРАШНЈОМ МРЕЖОМ И ЊЕНОМ УЛОГОМ НА ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА У ШКОЛИ

- ИНФОРМИШЕ РРОДИТЕЉЕ И САРАЂУЈЕ С ЊИМА

-ПРАТИ ЕФЕКТЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА УКОЛИКО ИХ ЈЕ БИЛО

-ЕВИДЕНТИРА СЛУЧАЈ И ВОДИ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

-САРАЂУЈЕ С РЕЛЕВАНТНИМ УСТАНОВАМА ПО ПОТРЕБИ

ПЕДАГОГ

-УОЧАВА СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА И РЕАГУЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОТОКОЛОМ

-УЧЕСТВУЈЕ У ЕДУКАЦИЈИ УЧЕНИКА/ЦА, НАСТАВНИКА/ЦА И РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА О ЗНАЧАЈУ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА

-ПОКРЕЋЕ ПРОЦЕС ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА/ЦА ОД СВИХ ОБЛИКА НАСИЉА И РЕАГУЈЕ ОДМАХ

-ОБАВЕШТАВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ О СВИМ ВАЖНИМ МОМЕНТИМА И СИТУАЦИЈАМА КОЈЕ СЕ ТИЧУ НАСИЉА

-ПО ПОТРЕБИ ОБАВЉА РАЗГОВОР СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА И ОБАВЉА САВЕТОДАВНИ РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ

-ПРУЖА ПОМОЋ  И ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА/ЦАМА, НАСТАВНИЦИМА/ЦАМА И РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА

-ОБАВЉА КОНСУЛТАЦИЈЕ, ПРЕДЛАЖЕ ЗАШТИТНЕ МЕРЕ, ПРАТИ ЕФЕКТЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА

-ПРЕДЛАЖЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ РЕЛЕВАНТНИМ УСТАНОВАМА

УЧЕНИЦИ

     -ПРИДРЖАВАЈУ СЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

-УОЧАВАЈУ И ПРИЈАВЉУЈУ СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЉА ДЕЖУРНИМ НАСТАВНИЦИМА

-ТРАЖЕ ПОМОЋ ОДРАСЛИХ

-ПРИЈАВЉУЈУ СЛУЧАЈЕВЕ НАСИЉА ОДЕЉЕНСКИМ СТАРЕШИНАМА

-САРАЂУЈУ СА ПЕДАГОГОМ У ПРЕВЕНЦИЈИ И СУЗБИЈАЊУ НАСИЉА

-САРЂУЈУ СА ТИМОМ И ОСТАЛИМ СЛУЖБАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА У ШКОЛИ

 • - Дарко Шапић – кординатор
 • - Драгана Николашев
 • - Драгица Јовановић
 • - Душица Цветковић
 • - Имрена Ђорђев
 • - Катица Аћимов-Деспотовић (педагог)
 • - Милина Кораћ

 

 ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези с члановима 44, 45,46, 103, 112-115. Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” 72/2009 и 52/2011) а у вези с чланом 261. Статута школе, Школски одбор  ОШ «Надежда Петровић»   , донео је:

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређују обавезе ученика, васпитна, васпитно-дисциплинска и материјална одговорност ученика, врсте лакше повреде обавеза ученика, васпитне мере које се изричу ученицима, васпитни, васпитно-дисциплински поступак и поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика у ОШ „Надежда Петровић“ (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Организацијом рада Школа омогућава ученику несметано остваривање његових права и испуњавање обавеза у остваривању права на стицање образовања.

II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 3.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђених законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом  лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Члан 4.

У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика од старане запослених и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог, насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности Школе.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог члана, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 8. овог члана, против родитеља, односно старатеља ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

 III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Права ученика

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а Школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на :

 1. квалитетан образовно - васпитни рад који обезбеђује остваривање свих принципа и циљева образовања и васпитања обухваћених Законом о основама система образовања и васпитања;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
 6. информације о његовим правима и обавезама;
 7. учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима;
 8. слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 9. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
 10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно - васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
 11. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање Школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом о основама система образовања и васпитања и овим Правилником;

Члан 6.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе у случају повреде права из члана 5. став 1. овог Правилника, или непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој и предузме одговарајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријаве.

Запослени у Школи је дужан да пријави директору, односно органу управљања кршење права ученика.

2.Обавезе ученика

Члан 7.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

-     редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

-     поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

-     ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

-     у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

-     не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

-     поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

-     чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

-     стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

-     да у року од осам дана правда изостанаке,

-     доставља потпуне и тачне контакт информације.

IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 8.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом Одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Члан 9.

Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била утврђена овим Правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду забране из члана 44. и 45. истог закона.

V ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА И ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНИХ  МЕРА

Члан 10.

Лакше повреде обавеза ученика су:

1.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовног рада, у току школске године, до 25 неоправданих изостанака;

2.учестало закашњавање на часове наставе и других облика образовно-васпитног рада;

3.самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада пре завршетка рада;

4.не придржавање одлука директора, наставника и органа школе;

5.непридржавање правила понашања у школи, т.ј. понашање супротно одредбама Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе;

6.непристојно понашање према друговима и другарицама, наставницима и другим радницима Школе;

7.недолично понашање у Школи и школском дворишту;

8.не води рачуна о свом понашању и када није у школи;

9.немаран однос према раду, наставним средствима и имовини Школе;

10.не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

11.не да на увид ђачку књижицу родитељу, односно старатељу, у коју Одељењски старешина уноси обавештења, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго;

12.недисциплиновано понашање на часовима, односно ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада;

13.долази у школу и друга места у којима школа организује и спроводи образовно-васпитни процес, неприкладно одевен за наменске активности;

14.не брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школскских и других просторија у којима се врши обаразовна- васпитна делатност;

15.непримерено одевање у Школи;

16.злоупотреба лекарског оправдања

17.улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;

18.неоправдано се задржава у ходницима школе за време часа;

19.у својству редара не припреми средства и услове за наставу, или не обавести наставника о одсуству ученика;

20.у својству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени учионице;

21.у својству редара не пријави оштећење школске или личне имовине и не пријави пре почетка наставе уочене недостатке наставнику, спремачици или домару школе;

22.коришћење мобилног телефона, електронских уређаја, вокмена и других средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а који не служи за превару у поступку оцењивања;

23.правдање изостанака по истеку рока од осам дана за њихово правдање,

 1. достављање непотпуне и нетачне контакт информације или одбијање и недостављање истих.

Члан 11.

За лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна мера:

 1. Опомена одељенског старешине,
 2. Укор одељенског старешине
 3. Укор одељенског већа.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. овог члана, без вођења васпитно - дисциплинског поступка.

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Члан 12.

Опомена се изриче за учињених 5 (пет) неоправданих изостанака и за учињену другу лакшу повреду обавезе ученика.

Опомену изриче Одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Укор одељењског старешине изриче се за 8 до 15 неоправданих изостанака, за поновљену лакшу повреду обавезе ученика или за учињене две лакше повреде обавезе ученика.

Васпитну мера Укор одељењског старешине изриче Одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 13.

Укор одељењског већа се изриче када ученик начини од 16 до 24 неоправданих изостанака, када ученик учини лакшу повреду обавезе из тачке 3, или тачке 16. члана 10. овог Правилника или када учини три лакше повреде обавезе ученика.

Укор одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог Одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа. Гласање је јавно.

Васпитна мера Укор одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

Члан 14.

Васпитна мера изричу се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Члан 15.

Одељењски старешина покреће и води поступак за изрицање васпитних  мера.

Одељењски старешина је дужан да о учињеној лакшој повреди обавезе ученика и изреченој васпитној мери обавести родитеља, односно старатеља ученика и да уредно води документацију о изреченим мерама.

VI ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА, ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Теже повреде обавеза ученика и повреда забране

Члан 16.

Теже повреде обавеза ученика су:

 1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа;
 2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа;
 3. уништење или крађа имовине Школе, ученика или запосленог;
 4. подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
 5. уношење у Школу оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
 6. свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;
 7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
 8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.

За повреде из става 1, тачка 8) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 17.

За тежу повреду обавеза ученика може да се изрекне, васпитно - дисциплинска мера :

 1. Укор директора,
 2. Укор Наставничког већа,

За учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника, може да се изрекне васпитно - дисциплинска мера:

 1.   Укор директора,
 2. Укор Наставничког већа,
 3. премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност родитеља, односно старатеља и школе у коју прелази,

Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника.

Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 8. овог Правилника, предузеће их пре изрицања мере.

Мера из става 1. овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитно - дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 18.

Када ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника, Школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.

Одељењски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из члана 3. и 4. овог Правилника.

Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Васпитно-дисциплински поступак

Члан 19.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране из чл. 44. и 45. и окончава се решењем.

Члан 20.

По добијању обавештења да је ученик учинио тежу повреду обавезе или повреду забране, директор закључком покреће васпитно- дисциплински поступак.

Васпитно - дисциплински поступак је хитан.

Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.

Члан 21.

Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу са позивом за давање изјаве.и Одељењском старешини.

 Члан 22.

Васпитно-дисциплински поступак води директор школе.

Члан 23.

Након прикупљених свих релевантних доказа (прикупља писмених изјаве ученика и запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.).ученик који је учинио тежу повреду обавезе даје усмену изјаву обавезно у присуству родитеља, читају се  изјаве сведока, и он о тим изјавама треба да се изјасни, а ако је то неопходно и да се суочи са сведоцима.

Директор ће прочитати и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.

О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

Записник се завршава закључком који садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђена одговорност и степен утврђене виности за извршену повреду  теже обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности и исти се доставља преко директора школе Наставничком већу на одлучивање.

Записник потписују директор и ученик, односно његов родитељ или старатељ као и записничар.

Уколико се утврди да ученик није учинио тежу повреду обавезе за коју је покренут поступак, или да учињена радња не представља тежу повреду обавезе, односно да је поступак спроведен супротно одредбама утврђене законом и општим актом школе, констатоваће то у закључку записника..

У случају из става 6. овог члана директор је дужан да донесе Решење о обустави поступка.

Члан 24.

Када директор школе води поступак за изрицање васпитно дисциплинске мере: Укор директора школе, он предузима радње из члана 23. овог Правилника.

У случају из става 1. овог члана, записник потписује директор школе, записничар и ученик, односно његов родитељ или старатељ, уколико је ученик малолетан.

Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика, директор Школе решењем изриче Укор.

О изреченој мери: Укор директора школе, директор школе је дужан да информише Одељењско и Наставничко веће.

Члан 25.

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 3. и 4. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Васпитно-дисциплинске мере

Члан 26.

Наставничко већа доноси одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере: Укор Наставничког већа .

Одлука Наставничког већа којом се изричу васпитно-дисциплинске мера из става 1. овог Правилника мора да садржи: име и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место  извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из записника о саслушању ученика и друга доказна средства.

Васпитно-дисциплинске мере из става 1 овог члана изриче Наставничко већа већином гласова свих чланова Наставничког већа.

На основу одлуке Наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинских мера Директор школе доноси решње о изрицању васпитно-дисциплинске мере, или решење о обустављању поступка уколико такву одлуку донесе веће  и исто доставља ученику или родитељу, односно старатељу преко одељењског старешине.

Члан 27.

Укор директора школе може се изрећи за:

-     тежу повреду обавезе

-     или за учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање и занемаривање.

Укор директора школе може се изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе уколико није било могуће остварити поступност у изрицању васпитних мера, тако што је ученику претходно изречена само васпитна мера: Опомена или Укор одељењског старешине, а није претходно изречена васпитна мера Укора Одељењског већа.

Члан 28.

Укор наставничког већа може се изрећи за:

-     тежу повреду обавезе

-     или за учињену повреду забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље и злостављање и занемаривање.

Укор Наставничког већа може се изрећи за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе,  уколико је било могуће остварити поступност у изрицању васпитних мера тако што је ученику претходно изречена васпитна мера: Укор одељењског већа због неоправданиих изостанак.

Укор Наставничког већа изриче Наставничко већа већином гласова свих чланова Наставничког већа.

Члан 29.

Васпитно-дисциплинске мере се изричу за школску годину у којој је учињена повреда обавезе ученика.

VII  МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 30.

Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Члан 31.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор закључком.

Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао одређује трочлана  комисија коју именује директор Школе.

Члан 32.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ сручњака.

Члан 33.

Директор доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и обавези ученика, односно његовог родитеља или старатеља да штету надокнади у одређеном року, а на основу предлога комисије.

Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе.

Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.

Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материјалну ситуацију.

Члан 34.

Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика посебно.

Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно.

VIII  ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА

Члан 35.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за повреду забране из члана 44. и 45.Закона и члана 3. и 4. овог Правилника и на решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

 

Члан 36.

Школски одбор решава по жалби из члана 35. овог Правилника у року од 15 дана од дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.

Против другостепеног решења о изреченој васпитно дисциплинској мери искључења ученика, ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

IX ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 37.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима одељенски старешина води евиденцију.

Евиденција о спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима води се у евиденционом улошку за свако одељење у регистратору активности појачаног васпитног рада по разредима (годинама) и чува се код психолошко-педагошке службе.

У евиденционом улошку активности појачаног васпитног рада Одељењски старешина уноси: врсту учињене повреде ученика, обавештење родитељу о учињеној повреди, позив за саслушање ученика, изјаве сведока, обавештење психолошко-педагошкој служби о потреби спровођења активности појачаног васпитног рада, извештај психолошке-педагошке службе са предлогом активности појачаног васпитног рада и резултатима тих активности, записник са саслушања и  врсти изречене мере, органу који их је изрекао и датуму изрицања.  

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

Члан 39.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика  бр. године.

У Београду,

дана  . године                                                         

Објављено на огласној табли школе, дана. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чувам те

logo 155x38

Елементаријум

logo elementarijum

Научнопопуларни портал ЦПН

PhET симулације

new phet logo3

Учење на даљину

Алати за учење на даљину
zuovУчење на даљину

--------------

matfОбразовни софтвер

 

 

Осигурање ученика

Бројач посета

01806848
Данас
Јуче
Ове недеље
Овог месеца
Укупно
428
116
2080
12583
1806848

Your IP: 34.204.181.91
24.09.2023 22:25

Библиотека

понедељак 9:30 до 13:00
уторак 9:30 до 13:00
среда не ради
четвртак не ради
петак 9:30 до 13:00

Распоред звона

Sj Popup - Cookies